Privacybeleid

Om producten en diensten te kunnen leveren verwerkt Custom FX persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG), alsmede op het moment van verwerking actuele nationale wet- en regelgeving.

De AVG schrijft voor dat Custom FX inzicht geeft in de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, met daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en de rechten die betrokkenen dienaangaande kunnen uitoefenen.

Custom FX zal het privacybeleid van tijd tot tijd evalueren, om te controleren of dit beleid nog wel actueel is.

Verantwoordelijke

De Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is:
Custom FX
Granny Smithhof 10
2728 KL Zoetermeer
www.customfx.nl
KvK: 50367323

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Custom FX verwerkt de volgende persoonsgegevens:

Algemene persoonsgegevens:

  • achternaam
  • voornamen
  • adres
  • telefoonnummer
  • e-mailadres
  • factuurnummer

Bijzondere persoonsgegevens:

  • pasfoto of andere foto ter identificatie

Verwerkingsgrond

Custom FX verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien:

de betrokkene wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft gegeven
de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die Custom FX met betrokkene heeft gesloten;
Custom FX een wettelijke verplichting dient na te komen
een gerechtvaardigd belang van Custom FX, waaronder mede wordt verstaan het onder de aandacht brengen van de producten en diensten van Custom FX aan betrokkene.

Verwerkingsdoel

De hierboven genoemde (persoons)gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:
uitvoering opdracht of overeenkomst met betrokkene;
facturatie
afleveren producten (foto’s, ander materiaal) of diensten
informatie over wijzigen producten en diensten
marketing, promotie, reclame, versturen nieuwsbrieven
telefonisch contact, e-mailcontact
uitvoering wettelijke verplichtingen
Geautomatiseerde verwerkingen
Uit online inschrijf- en/of aanmeldformulieren wordt de door de klant verstrekte informatie automatisch omgezet naar een Excel file van waaruit de klant automatisch een bevestiging ontvangt.

Delen van persoonsgegevens met derden

Custom FX verstrekt uw gegevens in beginsel niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Custom FX blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bewaarduur van persoonsgegevens

Custom FX zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen:

Wettelijke grondslag: Custom FX houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen.
Marketingdoeleinden: 3 jaar
Verzenden nieuwsbrief en/of reclame: 3 jaar
Verzenden nieuwsbrief en/of reclame: 3 jaar
Telefonisch contact: 1 jaar
Informeren over wijzigingen van diensten: 1 jaar
De betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens voor “marketingdoeleinden, het versturen van nieuwsbrieven of reclame. Dit kan via de website van Custom FX of door middel van telefoon of e-mail. Custom FX zal de gegevens van betrokkene daarop niet meer gebruiken voor die doeleinden.

Gebruik van cookies op website

Custom FX gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Beveiliging van de door Custom FX vastgelegde persoonsgegevens

Custom FX neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Custom FX. Als zich toch onverhoopt een datalek voordoet, dan zal Custom FX onverwijld alle noodzakelijke stappen ondernemen om de gevolgen van het datalek zo veel mogelijke te beperken. Custom FX meldt, indien er sprake is van een privacyrisico, binnen 72 uur het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als er schadelijke gevolgen te voorzien zijn voor de betrokkenen neemt Custom FX onverwijld contact op met deze betrokkenen.

Recht op inzage, correctie, beperking en verwijdering; klachtrecht

U heeft het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u contact opnemen met Custom FX via info@customfx.nl

Intrekken toestemming

U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking van persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie), of dit niet onnodig de grondrechten van Custom FX schendt, zoals het recht op vrije meningsuiting en informatie (waaronder artistieke en journalistieke vrijheid). Door u ondertekende contracten over het gebruik van foto’s in het kader van bijvoorbeeld het portretrecht, zoals een modelovereenkomst en/of quit claim in beginsel zijn uitgesloten van het recht op intrekking van toestemming.

Custom FX – april 2018.